ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!


A Magyar Hang nyomtatott és online felületén 02. 20-án „A korábbi ügyelethez képest az új rendszer a középkorba való visszalépést jelenti” címmel megjelent cikk hamis állításokat tartalmaz.

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 12. § (1) bekezdésének alapján, ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a valós tények.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (a továbbiakban: Pp.) 495.§-ban rögzített, a sajtószerv előtti kötelező előzetes eljárásra vonatkozó rendelkezései alapján a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti helyreigazító közlemény közzétételét az érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül írásban kérheti a médiaszolgáltatótól, a sajtótermék szerkesztőségétől vagy a hírügynökségtől (a továbbiakban együtt: sajtószerv).

Az Országos Mentőszolgálat nevében a fentiek alapján, továbbá hivatkozással az Smtv. 12. § (2) bekezdésére kérem, hogy jelen helyreigazítási kérelem kézhezvételét követően azonnal, de legkésőbb 5 napon belül kerüljön sor az alábbi helyreigazító közlemény közlésére a közleményük Intézményünk által sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben.


A Magyar Hang nyomtatott és online felületén 02. 20-án „A korábbi ügyelethez képest az új rendszer a középkorba való visszalépést jelenti” címmel megjelent cikkünkben hamisan állítottuk azt, hogy „átalakítás az ország legnépesebb megyéjében a korábban úgy-ahogy elfogadható minőségű alapszolgáltatás drámai romlását és helyenként gyakorlatilag – és remélhetőleg csak átmenetileg – megszűnését jelenti.”

A valóság ezzel szemben az, hogy az új ügyeleti rendszer jól működik, a betegek számára az állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő ellátást nyújtja, amit a vármegye 21 ügyeleti telephelyén 2024. február 1. óta elvégzett 5092 betegellátás (köztük 1861 gyermek ellátás) tapasztalatai is igazolnak.


Valótlan állítás, hogy „A legtöbb helyen megszűnt a külön gyermekorvosi ügyelet”.

A valóság ezzel szemben az, hogy míg eddig csak néhány helyen és időszakosan állt rendelkezésre ügyeleti ellátás a gyermekek számára, február 1-től a vármegye 18+3 pontján ellátást kapnak, illetve a 1830 révén orvosi szintű tanácsadás, a mentőszolgálati kapcsolódás alapján pedig a legmagasabb szintű prehospitális ellátás is biztosított számukra.


Valótlan állítás, hogy „a budaörsieknek is Budakeszire kell menni, ha ügyeleti ellátásra szorulnak”.

A valóság ezzel szemben az, hogy szükség esetén az ügyelet kimegy a beteghez, aki a lakásán kapja meg az ellátást, vagyis sehová sem kell elmennie.


Valótlan állítás, hogy „az ügyeleti rendszerben jelenleg általános a fejetlenség és a káosz”.

A valóság ezzel szemben az, hogy az új ügyeleti rendszer az eddigivel ellentétben szabályozottan, rendben és ellenőrizhetően működik.


Valótlan állítás, hogy „az ügyeletben részt vevő orvosok rengeteget panaszkodnak, elsősorban a túlterheltség miatt”.

A valóság ezzel szemben az, hogy szó sincs túlterheltségről, hiszen az átlagos betegforgalom az alapellátási ügyeletekben még a hétvégi napokon is 2 beteg/óra/telephely alatt marad.


Az Országos Mentőszolgálat, mint egészségügyi ellátást végző közfeladatot ellátó szerv számára kiemelten fontos, hogy tevékenységével kapcsolatban az állampolgárok bizalmát élvezze. A fentiekhez hasonló valótlan állítások, illetve hamis látszatot keltő megfogalmazások kifejezetten alkalmasak a betegek egészségügyi ellátásba vetett bizalmának megingatására, ezáltal közvetetten Intézményünk működésének veszélyeztetésére. Mindezekre tekintettel kérjük a fenti helyreigazítás teljes terjedelmű közlését.

Kérem a Tisztelt Szerkesztőséget, hogy a mentőkkel, ügyelettel kapcsolatos témák feldolgozása során fokozottan törekedjenek a kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásra.

Budapest, 2024. február 20.

Országos Mentőszolgálat

A hozzászólások nem elérhetőek.