ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!

5/2006 (II.7.) Rendelet a mentésről

11. § *  (1) *  Rendezvénybiztosítást az országos tisztifőorvos által kiadott működési engedéllyel rendelkező szervezet láthat el.
(1a) *  A 3. § (3) bekezdés f) pontja szerinti, rendezvény egészségügyi biztosítása keretében végzett tevékenység ellátásáért, ideértve a mentési terv elkészítését és az abban való közreműködést – ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a (4a) bekezdés, valamint a 11/A. § szerinti térítési díjat kell fizetni.
(2) *  Rendezvény egészségügyi biztosítását végző mentőszervezet ezen tevékenysége megkezdése előtt legalább 5 munkanappal korábban írásban értesíti a tevékenység végzési helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervet és az OMSZ illetékes mentőszervezetét, megjelölve a rendezvény pontos helyszínét, időpontját, típusát, valamint a rendezvény biztosítását ellátó egység vagy egységek rendezvény alatti elérhetőségét, továbbá nyilatkozik arról, hogy milyen háttér (szállítói kapacitás) áll rendelkezésre a biztosítás során.
(3) *  A (2) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség elmulasztása, a 11/A. §-ban foglalt mentési terv hiánya, valamint a rendezvény biztosítása során történő egyéb szabálytalanság esetén a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek működési engedélyt kiadó hatóság az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint jár el.
(4) *  Az OMSZ látja el
a) az állami rendezvények,
b) az európai vagy nemzetközi sportrendezvények,
c) *  az autó-, motor-, illetve lovassport-rendezvények,
d) az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények,
e) a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények,
f) az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények,
g) a 2. melléklet 1.6.8. pontja szerinti, mentőhelikopter készenlétét megkövetelő rendezvények,
h) a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti rendezvények
egészségügyi biztosítását.
(4a) *  A rendezvény egészségügyi biztosításáért – ide nem értve a (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendezvényt – a rendezvény szervezője az egészségügyi biztosítást ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által meghatározott térítési díjat fizet. A térítési díj összegéről a rendezvény szervezőjét a szolgáltatás igénybevétele előtt írásban tájékoztatni kell.
(4b) *  A (4a) bekezdés szerinti térítési díj meghatározására
a) a rendelkezésre állási idő,
b) a szükséges mentőegység típusa és száma,
c) a szükséges személyzet képzettsége és száma,
d) a rendezvény helyszínei és a szolgáltató rendezvénybiztosítást ellátó telephelye közötti távolság,
e) a rendezvény helyszínei és az ellátó egészségügyi intézmény távolsága,
f) a rendezvény területének nagysága, a domborzat jellege,
g) a várható résztvevők száma,
h) a rendezvény jellege,
i) a rendezvény időtartama
figyelembevételével és a rendezvénybiztosítás részletes szabályait tartalmazó 2. melléklet szerinti feltételek alapján kerül sor.
(5) *  A rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek – ide nem értve a gyalogőrséget – kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet.
(6) A rendezvénybiztosítás részletes feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.
11/A. § *  (1) *  A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 fő feletti létszámú rendezvény esetén – ha az OMSZ ilyet nem készített, akkor az OMSZ illetékes szervének bevonásával – mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. Mentési terv készíthető 5000 fő alatti létszámú rendezvény esetén is.
(2) A mentési tervet az adott rendezvény jellegére, a résztvevői létszámra, a földrajzi körülményekre és a rendezvény időpontjában várható időjárásra figyelemmel kell elkészíteni.
(3) *  A mentési tervnek tartalmaznia kell
a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, időpontját,
b) a résztvevők becsült számát,
c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentőegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és darabszámmal,
d) a rendezvénybiztosításban résztvevők számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban,
e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezető, továbbá a menekülési és kiürítési útvonalakat,
f) a tervezett mentőegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját,
g) a mentőhelikopter számára biztosított leszállási lehetőség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges,
h) a rendezvénybiztosítást vezető személy nevét, szakképzettségét, elérhetőségét,
i) a társszervekkel való kapcsolattartás rendjét.
(4) *  Az (1) bekezdés szerinti mentési terv elkészítéséért, illetve az OMSZ közreműködéséért az (5)-(7) bekezdés szerinti térítési díjat kell fizetni.
(5) *  Ha helyszíni szemlét kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért a rendezvény szervezői által a mentési tervet készítő mentési tevékenységet végző szervezet részére fizetendő térítési díj összege
a) 1000-5000 fő egyidejű részvétele esetén 15 000 Ft,
b) 5001-10 000 fő egyidejű részvétele esetén 17 000 Ft,
c) 10 001-50 000 fő egyidejű részvétele esetén 22 000 Ft,
d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 43 000 Ft.
(6) *  Ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért fizetendő térítési díj összege
a) 1000-5000 fő egyidejű részvétele esetén 9000 Ft,
b) 5001-10 000 fő egyidejű részvétele esetén 10 000 Ft,
c) 10 001-50 000 fő egyidejű részvétele esetén 11 000 Ft,
d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 16 000 Ft.
(7) *  Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges, az OMSZ mentési terv elkészítésében való közreműködéséért a rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által az OMSZ részére fizetendő térítési díj összege
a) 12 000 Ft, ha helyszíni szemlét kell tartani,
b) 7000 Ft, ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani.
11/B. § *  A 11. § (4) bekezdés h) pontja szerinti rendezvények egészségügyi biztosítását az OMSZ térítés nélkül végzi. A díjfizetés alóli mentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz, amely közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható.