ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!

Általános Együttműködési Feltételek

A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) Eüm. rendelet 2015. március 31. napján hatályba lépett módosítása értelmében a rendelet 10. § (4) bekezdés a.) pontja szerint: Az OMSZ a sürgősségi betegellátás hatékonyságának javítása és a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az Eütv. 96. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, valamint 97. § (4) bekezdése alapján együttműködési megállapodást köt a mentési és a betegszállítási tevékenységre működési engedéllyel rendelkező szervezettel, függetlenül attól, hogy a szervezet a működéséhez igényel-e állami költségvetésből pénzügyi támogatást. Az együttműködés célja a mentőellátáshoz való hozzáférés országosan egységes színvonalának biztosítása, vagyis az esélyegyenlőség javítása, ezért a szükséges és szakmailag indokolt együttműködés helyét és időszakát a feladatmutatók és a kapacitások ismeretében az Országos Mentőszolgálat határozza meg.

Az Országos Mentőszolgálat az együttműködési megállapodások megkötése során olyan szempontok szem előtt tartására törekszik, amelyek garantálják azt, hogy az együttműködés valóban a jogszabályban megfogalmazott célt – a sürgősségi betegellátás hatékonyságának javítását, és a folyamatos ellátás biztosítását – szolgálja. Mindemellett törekszünk arra is, hogy az egyes szervezetekkel történő együttműködés zökkenőmentesen, a szakszerűség, hatékonyság és gazdaságosság szempontjainak figyelembe vételével, transzparensen és garantáltan magas színvonalon történjék. Ennek érdekében a jogszabályban rögzített személyi és tárgyi minimumfeltételek mellett partnerünknek az alábbi elvárásoknak, feltételeknek kell megfelelnie:

 • nyilatkozat az OMSZ orvosszakmai szabványos eljárásrendjeinek követéséről, vagy saját protokollok, szabványos eljárásrendek csatolása és/vagy a követni tervezett nemzetközi, vagy hazai ajánlások listájának bemutatása,
 • betegdokumentáció részletes bemutatása, amennyiben papír alapú, akkor a dokumentáció egy példányát csatolva kérjük,
 • tervezett rendszeres és eseti képzések, továbbképzések rendszerének bemutatása,
 • az egységet TETRA rádióval szereli fel, melynek beépítéséhez és a használatának betanításához z OMSZ térítésmentesen segítséget nyújt,
 • a TETRA rádió bérleti díját (nettó 15.000 Ft/év) megfizeti,
 • a bérelt TETRA rádiót kizárólag a szerződött időben, rendeltetésszerűen használja,
 • feladatot csak az OMSZ mentésirányításán keresztül kaphat,
 • az OMSZ mentésirányítás operatív utasításait köteles végrehajtani,
 • OMSZ mentésirányítási eljárásrendjét követi,
 • statisztikai adatszolgáltatás havi kötelezettségének az OMSZ felé eleget tesz,
 • OMSZ Operatív Ellenőrzési Csoport ellenőrzését elfogadja,
 • az OMSZ kommunikációs szabályait (különösen a sajtóban, internetes felületeken való megjelenést) betartjam
 • az együttműködéssel kapcsolatos külső kommunikáció az OMSZ Kommunikációs Osztállyal való egyeztetést és jóváhagyást követően lehetséges,
 • akadályozottság felmerülésének és megszűnésének azonnali jelentési kötelezettsége,
 • az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásért önállóan felel,
 • felelősségbiztosítását a szerződéshez csatolja,
 • a megállapodásban meghatározott – megfelelő szintű – egységet/egységeket a megállapodásban foglalt időtartamra kiállítja,
 • a megállapodás határozott időre jön létre. Mindkét fél 90 napos felmondással indoklás nélkül, vagy szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felbonthatja,
 • átláthatósági nyilatkozat adása: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § 6) bekezdése alapján nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a szervezet átláthatónak minősül,
 • az Országos Mentőszolgálattal szemben nem áll fenn tartozása,
 • az Országos Mentőszolgálattal nem áll perben,
 • amennyiben szerződéses jogviszony keretében, közreműködőként történő bevonásra tekintettel pénzügyi kifizetésre kerül sor részére, a köztartozás mentességéről igazolást ad,
 • az együttműködés keretébe tartozó tevékenységhez nem jogosult alvállalkozó igénybevételére a teljesítéshez
 • előleg fizetésére nincs lehetőség, fizetési határidő a számla beérkezését követő 30 nap.

Az OMSZ részéről az azonnali hatályú felmondási okok közé tartoznak különösen a következők:

 • az együttműködési megállapodásban rögzített mentőegységet nem biztosítja, az nem áll rendelkezésre az együttműködési megállapodásban rögzített időtartamban, illetve előírt szakmai tartalommal,
 • az OMSZ mentésirányítás utasításainak vagy az OMSZ minőségügyi kézikönyvében vagy egyéb szabályzataiban foglaltaknak többszöri figyelmeztetésre sem tesz eleget,
 • a működési engedélye bármely oknál fogva megszűnik.

Bízunk benne, hogy a fentiek segítségével együttműködésünk eredményes lesz és munkánk a betegek, bajbajutottak érdekét fogja szolgálni.

Országos Mentőszolgálat