ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!

Az adatkezelő neve és elérhetősége:
Országos Mentőszolgálat,
1055 Budapest, Markó u. 22.

Adatvédelmi tisztviselők neve, elérhetősége:

Dr. Pfiszter Tamás

Dr. László Előd

email cím: adatvedelem kukac mentok pont hu

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban
meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele céljából, a nyújtott
egészségügyi szolgáltatással összefüggésben kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján
kerül sor:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
  évi CXII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és
  védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes
  kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. (8. fejezet).

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező
esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények
között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Az Országos Mentőszolgálat az ellátott betegek részéről az alábbi adatokat rögzíti
és kezeli:

 • név
 • születési idő
 • TAJ szám
 • anyja neve
 • lakcím

Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban Mentőszolgálat) épületét és annak
közvetlen környezetét (így például a parkolót) a Mentőszolgálat kizárólagosan
használja. Ezen a területek a kamerás megfigyelésre vonatkozó jogszabályok
szerint magánterületnek minősülnek, amelyeket a vonatkozó szabályok betartásával
a Mentőszolgálat kamerákkal figyel meg.
A kamerás megfigyelés elsődlegesen a személy-és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a
továbbiakban: Szvtv.) 28. § (2) bekezdését és a 30-31. §-át kell alkalmazni.
A Mentőszolgálat a felvételeket 72 óra időtartamig, a székhelyén található
szerveren tárolja.

Személyes adatok tárolásának időtartama:

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően
az alábbiak szerint őrizzük meg:

 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített
  leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 • Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az
  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi
  jogok illetik meg:

  •  kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
  • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
  • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
  • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés
   időtartamáról;
  • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
  • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése
   ellen;
  • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több
   adatát.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az
egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá
bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz,
illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban,
kérelmét postai úton az Országos Mentőszolgálat címére vagy elektronikusan
az adatvedelem kukac mentok pont hu címre küldheti.