ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:
Szóbeli igények benyújtása
személyesen: Országos Mentőszolgálat Titkárság és Iktató (1055 Budapest, Markó u. 22. II. em. 213.) munkanapokon 08:00 órától 14:00 óráig.

Írásbeli igények benyújtása
Személyesen: Országos Mentőszolgálat Titkárság és Iktató (1055 Budapest, Markó u.22. II. em. 213.) munkanapokon 08:00 órától 14:00 óráig.
Postai úton: az Országos Mentőszolgálat Titkárság és Iktató címezve (1055 Budapest, Markó u. 22.),
Elektronikus úton: az info kukac mentok pont hu e-mail címre küldött levélben,
Faxon: a 06-1-239-78-48-as faxszámon történhet.

Jogorvoslati lehetőségek
Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a lezárásáról szóló vagy az értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye. Illetékes bíróság a közfeladatot ellátó szerv székhelye szerint illetékes törvényszék.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 391 1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Közzétételi szabályzat

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az Országos Mentőszolgálat címére vagy elektronikusan az adatvedelem@mentok.hu címre küldheti.