ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

HIVATÁS AZ ÉLETÉRT!

ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató az ’ÉletMentő’ mobilalkalmazást, az Országos Mentőszolgálat hivatalos segélyhívó applikációját letöltő és használó érintettek személyes adatainak kezeléséről

Az Országos Mentőszolgálat az adatvédelmet, az adatbiztonságot, és a mindenkori adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést komolyan veszi.

Ebben az adatkezelési tájékoztatóban elmagyarázzuk Önnek, hogyan kezeljük és védjük az Ön személyes adatait, amikor az ÉletMentő applikációt veszi igénybe, továbbá hogy Ön hogyan léphet kapcsolatba velünk, ha kérdése van személyes adataival kapcsolatban.

Jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb jogszabályok rendelkezései alapján készült. Jelen tájékoztató az Országos Mentőszolgálat hivatalos ÉletMentő applikációját letöltő és használó érintettek személyes adatai kezelésének részleteit foglalja magában.

 1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

Adatkezelő neve: Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: ’Országos Mentőszolgálat’ vagy ’adatkezelő’)

Dr. Csató Gábor

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama

Az ÉletMentő mobilalkalmazás segítségével a Felhasználó gyorsan kapcsolatba léphet az Országos Mentőszolgálattal. Az Országos Mentőszolgálat a jelen tájékoztatóban érintett adatkezelés kapcsán az applikációt letöltő és használó természetes személy érintettek (’Felhasználó’) alábbiakban felsorolt személyes adatait az itt megjelölt célból, jogalappal és határidőig kezeli.

Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
teljes név, regisztrált Felhasználó kapcsolattartási telefonszáma regisztráció a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges applikáció törléséig
születési év, lakcím, társadalombiztosítási/egészségbiztosítási azonosító szám kapcsolatfelvétel, elektronikus orvosi nyilvántartási rendszerbe bevitt adatok elérése (profil képzése) az érintett hozzájárulása a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulás visszavonása, vagy az érintett által az applikációban törlési időpontként megadott dátum, amikor az adatok automatikusan törlődnek
anyanyelv, 2 közvetlen hozzátartozó telefonszáma

 

vészhelyzeti értesítés küldése (profil képzése) az érintett hozzájárulása a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulás visszavonása, vagy az érintett által az applikációban törlési időpontként megadott dátum, amikor az adatok automatikusan törlődnek
egészségügyi személyes adatok megadása IGEN / NEM válasz kiválasztásával (cukorbeteg, szívbetegségek, tüdőbetegségek, süketség, vakság), egyéb egészségügyi személyes adatok szöveges formában (pl. felírt gyógyszerek, allergiák, a felhasználó jelenlegi egészségügyi állapota, akut betegségei, stb.), jelenlegi tartózkodási hely, egyéb a mentőakció esetén a felhasználó azonosítását megkönnyítő információk

 

egészségügyi mentés biztosítása és megkönnyítése céljából történő tájékoztatás, elektronikus orvosi nyilvántartási rendszerbe bevitt adatok elérése (profil képzése) az érintett hozzájárulása a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulás visszavonása, vagy az érintett által az applikációban törlési időpontként megadott dátum, amikor az adatok automatikusan törlődnek
a Felhasználó mobiltelefonja pozíciójának megfelelő GPS koordináták, a Felhasználó mobiltelefon-akkujának töltöttsége egészségügyi mentés biztosítása és megkönnyítése céljából történő tájékoztatás a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges applikáció törléséig
e-mail cím hírlevél kiküldése az érintett hozzájárulása a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulás visszavonása, vagy az érintett által az applikációban törlési időpontként megadott dátum, amikor az adatok automatikusan törlődnek

 

Az alkalmazás felhasználási feltételeinek elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a mobilalkalmazásban a Felhasználó által regisztráció során megadott személyes adatokat, a Felhasználó mobiltelefonja pozíciójának megfelelő GPS adatokat, illetve a ’Profilom’ részben önkéntesen megadott személyes adatokat a mentőszolgálat a fent meghatározott célokból felhasználhassa. A Felhasználóknak lehetőségük van a „Profilom” részében megadott személyes adatok szerkesztésére, javítására, törlésére.

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 • Személyes adatok továbbítása harmadik felek részére

Ha az Országos Mentőszolgálat harmadik fél közreműködését veszi igénybe személyes adatok kezelésének egyes elemeihez, kizárólag olyan adatfeldolgozóval szerződik, akik a saját adatkezelésével – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – azonos garanciákat nyújtanak az adatvédelemi jogszabályoknak megfelelő adatkezelésre, és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések biztosítására és végrehajtására.

A regisztrációt követően az alkalmazás regisztrációs kódot küld a megadott kapcsolattartási mobilszámra, ennek az alkalmazásba történő bevitelével az alkalmazás aktiválódik.

A regisztrációnál megadott kapcsolattartási telefonszámot az Országos Mentőszolgálat rögzíti a regisztrációt követően. Ezen túlmenően a regisztrált Felhasználók által bevitt személyes adatokat az Életmentő mobilalkalmazás tárolja, csak akkor továbbítja biztonságos adatátvitel útján vagy SMS-ben az Országos Mentőszolgálat mentésirányító központjába, ha a Felhasználó megnyomja a ’Riasztás’ modulban található piros színű, segélykérő gombot. Ha a Felhasználó megnyomja és 3 másodpercig lenyomva tartja a segélykérő gombot, az applikáció segélykérő üzenetet küld, amely a felhasználó által a ’Profilom’ részben megadott minden adatot tartalmaz. A segélykérő üzenet a Felhasználó tartózkodási helyét is továbbítja az Országos Mentőszolgálatnak a mobiltelefon által megadott pozíciónak megfelelő GPS koordináták elküldésével. A felhasználó mobiltelefon-akkujának töltöttsége automatikusan bekerül a továbbított adatok közé.

A segélykérő mobiltelefon által meghatározott GPS-koordináták alapján a segélykérő üzenetben szereplő információ átkerül a megfelelő mentésirányító központba (Magyarország, Csehország vagy Ausztria integrált mentőszervezeteinek egységei). Azzal, hogy a segélykérő üzenetben szereplő adatok a mobiltelefonról az Országos Mentőszolgálat adatbázisába kerülnek átadásra, a ’Profilom’ részben megadott Felhasználói adatok az orvosi dokumentáció részévé válnak, és az azokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá kerülnek. A segélykérő üzenetben történő információküldés minősítése ugyanaz, mint amikor a segélyhívó szám hívásával kerülnek a személyes adatok megadásra. Előzetes regisztráció nélkül a Felhasználó nem küldhet vészjelző üzenetet, azonban az Országos Mentőszolgálat továbbra is elérhető a segélyhívó számon. A segélykérő gomb megnyomása esetén a Felhasználó telefonja minden esetben automatikusan tárcsázza a segélyvonalat, ahol a mentésirányító beszélgetést kezdeményez a beszélni képes Felhasználóval.

Az Országos Mentőszolgálat a segélykérő üzenetben szereplő személyes adatokat harmadik féllel (pl. katasztrófavédelem, rendőrség) csak a mentés szükségessége érdekében osztja meg.

Az Országos Mentőszolgálat rendszerébe továbbított személyes adatokat az Országos Mentőszolgálat a mentést követően elvégzett anonimizált adat- és statisztikafeldolgozás céljára is használhatja.

 A Felhasználó jogai a kezelt adataikkal kapcsolatban

 1. Tájékoztatás

Az Országos Mentőszolgálat a személyes adatok megszerzésének időpontjában az Ön rendelkezésére bocsátja a következő információkat:

 1. a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 3. c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. d) a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 5. e) személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 6. f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, illetve az adattovábbításra vonatkozó garanciák;
 7. g) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 8. h) az Ön jogai, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Ön adathordozhatósághoz való jog;
 9. i) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 10. j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 11. k) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul-e vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

 1. Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az Ön joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
 9. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Adatbiztonság

Az Országos Mentőszolgálat kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyekkel kezeli az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja, és intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró adatfeldolgozók és a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat.

Az Országos Mentőszolgálat rendszeresen ellenőrizteti és vizsgáltatja rendszereit és adatkezelési eljárásait mind adatbiztonsági, mind minőségbiztosítási szempontból, és nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

A személyes adatok megsértésének az észlelése esetén az Országos Mentőszolgálat haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst az Országos Mentőszolgálat indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Országos Mentőszolgálat indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az ügyfeleket az adatvédelmi incidensről.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön a fenti érintetti jogokat bármikor gyakorolhatja, adatvédelmi nyilatkozatokban adott hozzájárulását visszavonhatja vagy módosítását kérheti, továbbá panasszal fordulhat:

 • Az Országos Mentőszolgálat adatvédelmi tisztségviselőjéhez az adatvedelem@mentok.hu elektronikus címen, vagy

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az Országos Mentőszolgálat mellett az alábbiakhoz fordulhat:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf.: 5.).

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos jogainak megsértése esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (birosag.hu), illetve kártérítést követelhet.

A MOBIL ALKALMAZÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI:

Az ÉletMentő mobilalkalmazás segítségével gyorsan kapcsolatba léphet a mentőkkel. Amikor megnyomja a piros “Vészjelzés” gombot, az Ön pontos pozíciója elküldésre kerül, és a mobiltelefonja tárcsázza a segélyhívó telefonszámot. A pontos pozícióját tartalmazó vészjelző üzenet küldéséhez először regisztrálnia kell mobiltelefonszámát. Előzetes regisztráció nélkül nem küldhet vészjelző üzenetet, azonban a mentők továbbra is elérhetők a segélyhívó számon, mobilja automatikusan tárcsázza a segélyvonalat. Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT (OMSZ) jogi kötelezettsége, hogy csak a segélyhívásokra válaszoljon. Sikeres segítségkérés megvalósításához mindig várjon a vészhelyzeti gomb megnyomása után a mentésirányító jelentkezéséig. A vészjelző üzenet csak kiegészítő információként szolgál, NEM helyettesíti a segélyhívást. A vészjelző üzenet tartalma: az Ön földrajzi elhelyezkedése (pozíciója), az Ön teljes neve, a mobiltelefon töltöttségi állapota és bármely egyéb információ, amelyet megadott a „Profilom” menüben. Az alkalmazás regisztrálásával Ön beleegyezik abba, hogy ezt az információt megosztja a mentőkkel egy vészhelyzeti hívás aktiválásakor. Az OMSZ garantálja, hogy ezeket az adatokat csak a segélyhívás aktiválásakor használja fel, és csak a beteg mentése során történő azonosítására és földrajzi elhelyezkedésének meghatározására használja. Az adatokat harmadik féllel (például katasztrófavédelem, rendőrség) csak a mentés szükségessége érdekében osztja meg. Az adatkapcsolat vagy az SMS díja a mobilszolgáltató tarifája szerint kerül felszámításra. A “Vészjelzés” gomb aktiválása teszt üzemmódban nem hívja a segélyhívó számot, ehelyett egy tesztvonal kerül tárcsázásra. A teszt hívás 30 másodpercig tart. A hívásköltségek a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek. A felhasználó ezennel elismeri, hogy a mentés sikerét számos tényező befolyásolhatja, és a mentőegységek kiérkezési ideje az incidens helyétől és számos más eseményektől függően változhat.

 AZ ALKALMAZÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS BÜNTETENDŐ!