Tisztelt Egészségügyi Rendezvénybiztosító Szolgáltató Partnerünk!

 
Amennyiben egy kiemelt kockázatú rendezvény egészségügyi biztosításához külső szolgáltató bevonása is szükséges, a feladatvégzésre vállalkozó céggel együttműködési megállapodást kötünk, melynek feltételrendszere garanciát jelent az Országos Mentőszolgálattal egyenlő színvonalú feladatellátásra.
 
Arra törekszünk, hogy az egyes szervezetekkel történő együttműködés zökkenőmentesen, a szakszerűség, hatékonyság és gazdaságosság szempontjainak figyelembe vételével, transzparensen és garantáltan magas színvonalon történjék. Ennek érdekében a jogszabályban rögzített személyi és tárgyi minimumfeltételek mellett együttműködő partnerünknek az alábbi elvárásoknak, feltételeknek kell megfelelnie:
 
 • Nyilatkozat az OMSZ orvosszakmai szabványos eljárásrendjeinek követéséről, vagy saját protokollok, szabványos eljárásrendek csatolása és/vagy a követni tervezett nemzetközi, vagy hazai ajánlások listájának bemutatása
 • Betegdokumentáció részletes bemutatása, amennyiben papír alapú, akkor a dokumentáció egy példányát csatolva kérjük
 • Tervezett rendszeres és eseti képzések, továbbképzések rendszerének bemutatása
 • Az OMSZ mentésirányítás operatív utasításait köteles végrehajtani
 • OMSZ mentésirányítási eljárásrendjét követi
 • Eseti adatszolgáltatás kötelezettségének az OMSZ felé eleget tesz
 • OMSZ Operatív Ellenőrzési Csoport ellenőrzését elfogadja
 • az OMSZ kommunikációs szabályait (különösen a sajtóban, internetes felületeken való megjelenést) betartja. Az együttműködéssel kapcsolatos külső kommunikáció az OMSZ Kommunikációs Osztállyal való egyeztetést és jóváhagyást követően lehetséges
 • Akadályozottság felmerülésének és megszűnésének azonnali jelentési kötelezettsége
 • Az együttműködő szervezet köteles betartani a megállapodásban foglaltakat. Az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásért önállóan felel.
 • Felelősségbiztosítását a szerződéshez csatolja
 • A megállapodásban meghatározott - megfelelő szintű - egységet a megállapodásban foglalt időtartamra kiállítja
 • A megállapodás határozott időre jön létre. Mindkét fél 90 napos felmondással indoklás nélkül, vagy szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felbonthatja
 • Átláthatósági nyilatkozat adása: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § 6) bekezdése alapján nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a szervezet átláthatónak minősül
 • Az Országos Mentőszolgálattal szemben nem áll fenn tartozása
 • Az Országos Mentőszolgálattal nem áll perben
 • Amennyiben szerződéses jogviszony keretében, közreműködőként történő bevonásra tekintettel pénzügyi kifizetésre kerül sor részére, a köztartozás mentességéről igazolást ad
 • Az együttműködés keretébe tartozó tevékenységhez nem jogosult alvállalkozó igénybevételére a teljesítéshez
 • Előleg fizetésére nincs lehetőség, fizetési határidő a számla beérkezését követő 30 nap
 

Az OMSZ részéről az azonnali hatályú felmondási okok közé tartoznak különösen a következők:

 
 • az együttműködési megállapodásban rögzített mentőegységet nem biztosítja, az nem áll rendelkezésre az együttműködési megállapodásban rögzített időtartamban, illetve előírt szakmai tartalommal
 • az OMSZ mentésirányítás utasításainak vagy az OMSZ minőségügyi kézikönyvében vagy egyéb szabályzataiban foglaltaknak többszöri figyelmeztetésre sem tesz eleget
 • a működési engedélye bármely oknál fogva megszűnik
 
Bízunk benne, hogy a fentiek segítségével együttműködésünk eredményes lesz és a megrendelői igények magas szintű kiszolgálásával munkánk a betegek, bajbajutottak érdekét fogja szolgálni.
 
Országos Mentőszolgálat

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

1055 Budapest, Markó utca 22.

Levelezési cím:
Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága
1395 Budapest, Pf.: 426.Elérhetőségek:
Telefon: +36 1 350 37 37
Fax: +36 1 320 91 53
Email: info@mentok.hu

SEGÉLYHÍVÁS, BETEGINFORMÁCIÓ:

 

104


2016 © Országos Mentőszolgálat
Kiemelt támogatóink:
Created by hkcreativez